Statutul Asociatiei "Prietenii Muzeelor Minovici"

Capitolul I

 

Denumirea, Sediul, Statutul juridic, Durata şi Obiectivele Activităţii

 

 Art.1. Prezenta Asociaţie va purta denumirea "Prietenii Muzeelor Minovici" (denumită în continuare "Asociaţia"), în conformitate cu dovada disponibilităţii denumirii nr. 33227 din 28.04.2005 eliberată de Ministerul Justiţiei.

 

 Art.2. Sediul Asociaţiei este situat în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon, nr. 40, Et. 5, Ap.30, Sector 2. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director al Asociaţiei.

 

 Art.3. Asociaţia este persoană juridică română, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. Aceasta va funcţiona potrivit prevederilor legislaţiei române în vigoare şi ale prezentului Statut.

 

 Art.4. Asociaţia se înfiinţează pe o durată nelimitată de timp.

 

  Art.5. Asociaţia se înfiinţează în vederea şi pentru:

 

a) sprijinirea morală şi materială a programelor Muzeului de Artă Veche Apuseană "Ing. Dumitru Minovici" cât şi ale Muzeului de Artă Populară "Dr. Nicolae Minovici" (denumite în continuare individual "Muzeul " şi împreună "Muzeele") în concordanţă cu obiectivele fiecărui muzeu;

 

b) sprijinirea redeschiderii permanente a fiecărui Muzeu;

 

c) menţinerea şi dezvoltarea colecţiilor de artă ale fiecărui Muzeu cu acordul conducerii Muzeelor;

 

d) stabilirea şi promovarea unor relaţii de colaborare cu alte asociaţii similare din ţară sau străinătate;

 

e) organizarea de conferinţe, seminarii şi alte asemenea manifestări, în ţară şi în străinătate.

 

 

Capitolul II

 

MEMBRII ASOCIAŢIEI

 

     Art.6. Asociaţia este formată din membri şi membri onorifici. Toţi aceştia desfăşoară o activitate voluntară, fără vreun câştig material. Cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în prezentul Statut, toţi membrii Asociaţiei au drepturi şi obligaţii egale.

 

6.1. Membrii au dreptul de a participa şi de a vota în Adunarea Generală şi de a fi aleşi în Consiliul Director al Asociaţiei şi au obligaţia de a plăti cotizaţia anuală.

 

6.2. Caliatatea de membru onorific se poate acorda pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii, oricărei persoane care a adus servicii semnificative Asociaţiei, pe baza votului Consiliului Director şi a aprobării în cadrul următoarei Adunări Generale.

 

     Art.7. Consiliul Director poate decide, în baza unei hotărâri motivate în scris, excluderea unui membru, cu 2/3 (două treimi) din voturile membrilor săi. Împotriva deciziei Consiliului Director, membrul ce a fost exclus are dreptul să conteste o asemenea decizie în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei, în faţa Adunării Generale. Decizia Adunării Generale va fi definitivă.

 

     Art.8. Calitatea de membru se pierde prin:

 

a) deces;

 

b) excludere, în conformitate cu prevederile Art. 7;

 

c) neplata cotizaţiei anuale.

 

     Art. 9. Membrii care s-au retras sau au fost excluşi din Asociaţie nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei.

 

 

 

Capitolul III

 

ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

 

     Art.10. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt următoarele: Adunarea Generala, Consiliul Director, Comisia de Cenzori.

 

     Art.11. Toţi membrii vor plăti cotizaţia anuală ce va fi stabilită de către Adunarea Generala. Toţi membrii pot să participe la întrunirile Adunării Generale, organ cu competenţa generală în ceea ce priveşte problemele Asociaţiei. Adunarea Generala se va întruni în şedinţe ordinare cel putin o dată pe an şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.

 

     Art.12. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face fie de către Consiliul Director, fie la cererea a cel puţin 1/5 dintre membrii Asociaţiei. Convocarea Adunării Generale se face prin scrisoare sau e-mail trimise fiecărui membru al Asociaţiei de către secretarul Consiliului Director, cu cel puţin zece zile înainte de desfăşurarea şedinţei. Ordinea de zi aferentă va fi inclusă în invitaţie, iar documentele ce vor face obiectul discuţiei vor fi puse la dispoziţie la sediul Asociaţiei sau vor fi transmise prin scrisoare sau e-mail membrilor care solicită în mod expres acest lucru.

 

     Art.13. Lucrările şedinţei Adunării Generale se vor desfăşura în mod valabil indiferent de numărul membrilor prezenţi iar deciziile sunt luate prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Vor fi luate în calcul şi voturile exprimate prin corespondenţă de membrii care au solicitat transmiterea documentelor  ce fac obiectul ordinei de zi.

 

     Art. 14. Membrii care nu pot participa la Adunarea Generala pot da împuternicire membrilor care participă la Adunare, pentru a-i reprezenta. Împuternicirea poate fi trimisă prin poştă sau prin fax către persoana care îl va reprezenta pe membrul lipsă la Adunarea Generală.

 

     Art. 15. În afara atribuţiilor şi sarcinilor prevăzute în mod expres în prezentul Statut, Adunarea Generală are şi următoarele atribuţii:

 

a) adoptă şi modifică actele constitutive ale Asociaţiei;

 

b) stabileşte strategia, obiectivele generale şi programul de activitate al Asociaţiei;

 

c) alege-revocă membrii Consiliului Director precum şi Cenzorul;

 

d) aproba raportul anual de activitate al Consiliului Director si, respectiv, al Cenzorului, dand descarcare de gestiune pentru perioada analizata;

 

e) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare ale Asociaţiei;

 

f) stabileşte anual cuantumul cotizaţiei;

 

g) ia orice fel de decizii în vederea promovării scopurilor şi intereselor generale ale Asociaţiei.

 

     Art.16. În procesul verbal al fiecărei Adunări Generale se vor menţiona toate deciziile luate în cadrul Adunării. Procesul verbal va fi semnat de preşedinte şi de secretarul Consiliului Director.

 

     Art.17. Consiliul Director al Asociaţiei se compune din 11 (unsprezece) membri aleşi dintre membrii Asociaţiei pentru o preioadă de maximum 4 (patru) ani. Nici un membru al Asociaţiei nu poate fi ales în Consiliul Director pentru mai mult de două mandate succesive. Alegerea de noi membri în Consiliul Director va fi făcută prin vot în Adunarea Generala, la propunerile unui Comitet de nominalizare înfiinţat din timp.

 

17.1. Consiliul Director va alege dintre membrii săi: un preşedinte, doi vice-preşedinti, un secretar, un vice-secretar, un trezorier şi un vice-trezorier.

 

17.2. Consiliul Director îşi exercită atribuţiile în prezenţa a cel putin jumătate plus unu dintre membrii săi şi, dacă nu se prevede altfel prin prezentul Statut, ia decizii cu majoritatea voturilor celor prezenţi. În cazul în care majoritatea nu poate fi întrunită, votul preşedintelui este decisiv. Membrii Consiliului Director care lipsesc o perioadă mai mare din ţară, pot vota prin corespondenţă - e-mail.

 

17.3. Consiliul Director se întruneşte cel puţin trimestrial în şedinţe ordinare sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare. Acesta este convocat la cererea a cel puţin 1/3 dintre membrii Consiliului Director sau la cererea Cenzorului.

 

17.4. Trei absenţe consecutive nemotivate sau şanse ale oricărui membru al Consiliului Director au ca rezultat înlocuirea respectivului membru.

 

17.5. Modul de convocare şi de funcţionare al Consiliului Director se stabileşte prin Regulamentul de Funcţionare al acestuia.

 

17.6. În timpul rămânerii vacante a unuia sau mai multor locuri în cadrul Consiliului vor desemna alţi membri ai Asociaţiei pentru scopul înlocuirii. Membrii nou desemnaţi ai Consiliului Director vor fi confirmaţi şi aprobaţi în următoarea Adunare Generală.

 

17.7. În afara atribuţiilor prevăzute expres prin alte dispoziţii ale prezentului Statut, Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 

a) asigură aducerea la îndeplinire a obiectelor Asociaţiei, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 5 din prezentul Statut;

 

b) stabileşte priorităţile de alocare de fonduri şi de realizare programe pe baza proiectelor primite de la fiecare dintre Muzee;

 

c) elaborează şi adoptă structura organizatorică a Asociaţiei, statul de functţi al acesteia, precum şi Regulamentul de Funcţionare conform prezentului Statut;

 

d) angajează personal salariat şi stabileşte salariul acestuia; demite personalul salariat necorespunzator;

 

e) stabileşte limitele tarifelor ce se plătesc colaboratorilor Asociaţiei;

 

f) elaborează proiectul programului anual de activitate al Asociaţiei, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia; stabileşte cuantumul cheltuielilor din totalul veniturilor Asociaţiei în vederea desfăşurării activităţii acesteia şi întocmeşte raportul anual de activitate al Asociaţiei, toate acestea fiind apoi supuse aprobării Adunării Generale.

 

     Art.18. Preşedintele va prezida şedinţele Consiliului Director al Asociaţiei ca şi pe cele ale Adunării Generale.

 

     Art.19. Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor, de preferinţă cu pregătire contabilă, numit pentru o perioada de trei ani de către Adunarea Generala. Consiliul Director al Asociaţiei este obligat să pună la dispoziţia Cenzorului, la sediul Asociaţiei, orice documente sau informaţii cerute de acesta în vederea controlării activităţii financiare a Asociaţiei. Cenzorul, în realizarea atribuţiilor sale:

 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

 

b) întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale;

 

c) poate participa la şedinţele Comitetului Director, fără drept de vot;

 

d) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de Adunarea Generală.

 

 

 

Capitolul IV

 

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

 

     Art.20. Patrimoniul Asociaţiei este format din:

 

a) contribuţiile iniţiale ale membrilor fondatori, conform menţiunilor din Actul Constitutiv al Asociaţiei;

 

b) cotizaţii ale membriilor;

 

c) alte donaţii;

 

d) subvenţii;

 

e) venituri provenite din alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare.

 

     Art.21. Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în art. 5 al prezentului Statut. Orice operaţiune contrară legislaţiei române sau prezentului Statut va fi considerată nulă şi neavenită.

 

     Art.22. Trezorierul va organiza înregistrarea patrimoniului Asociaţiei în registrele contabile aferente potrivit reglementărilor legale în vigoare. Lichidităţile exprimate în lei sau în valută vor fi depuse în conturi bancare potrivit normelor legale. Patrimoniul iniţial la constituirea Asociaţiei este de 15.000.000 lei vărsaţi legal în cont bancar.

 

     Art.23. Anul financiar al Asociaţiei corespunde anului calendaristic.

 

    Art. 24. Cu acordul directorului Muzeului, Consiliul Director poate aproba înfiinţarea de filiale cu votul a cel puţin două treimi (2/3) din membrii Consiliului Director al Asociaţiei şi cu aprobarea Adunării Generale.

 

 

 

Capitolul V

 

MODIFICAREA STATUTULUI ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI

 

    Art.25. La cererea Consiliului Director, Adunarea Generală poate decide modificarea Statutului cu două treimi (2/3) din voturile membrilor Asociaţiei participanţi la Adunările Generale.

 

    Art.26. Încetarea activităţii Asociaţiei se va decide în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare, convocată potrivit condiţiilor stabilite în art. 17.1, cu votul a patru cincimi ( 4/5) din numărul celor prezenţi. Această Adunare va mai desemna trei (3) lichidatori, pentru lichidarea patrimoniului Asociaţiei.

 

26.1. Persoanele desemnate astfel vor întreprinde toate măsurile administrative necesare lichidării Asociaţiei şi vor înainta propuneri referitoare la destinaţia finală a patrimoniului rămas al Asociaţiei.

 

     Art.27. Patrimoniul Asociaţiei, existent în momentul încetării acesteia va fi transmis conform hotărârii Adunării Generale luate potrivit art.26.

 

 

 

Capitolul VI

 

DISPOZIŢII FINALE

 

     Art.28. Litigiile dintre membrii Asociaţiei cu privire la funcţionarea acesteia, ce nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţei în a cărei rază teritorială se află înregistrat sediul Asociaţiei.

 

     Art.29. Reprezentarea Asociaţiei în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice se face prin preşedintele sau prin vice-preşedintele Asociaţiei, aleşi conform art.17.1 din prezentul Statut.

 

     Art.30. Asociaţia va avea emblema şi ştampila proprii, stabilite conform dispoziţiilor legale şi ale prezentului Statut.

 

     Art.31. Asociaţia se supune legislaţiei române în vigoare şi orice modificare a prezentului Statut urmează a fi comunicată organelor competente spre a fi cunoscută şi înregistrată.